De medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht scholen een MR te vormen uit ouders en leerkrachten. Terecht, want ouders willen goed onderwijs en een prettig schoolklimaat en leerkrachten daarnaast ook een goede rechtspositie. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, omschreven in het reglement. Zo heeft ze instemmingsrecht bij bepaalde schoolzaken en moet haar om advies gevraagd worden. Op de jaarvergadering van de OR aan het begin van het schooljaar komt ook het jaarverslag van de MR aan de orde.

GMR

Naast de MR van De Spelwert is er ook nog een GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze behandelt schooloverstijgende zaken van de 15 STROOMM-scholen. In de GMR hebben ook leden van de MR van De Spelwert zitting.

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2016-2017 
Jaarverslag MR 2016-2017.pdf

VERSLAGen MR-bijeenkomsten

Hieronder vindt u steeds het verslag van de meest recente MR-bijeenkomst(-en) 
MR not. 06-11-2017.pdf
MR not. 11-09-2017.pdf
MR not. 19-06-2017.pdf


 

Laatste nieuws


Agenda

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek